Choisissez entre l'annuaire des médecins et autres professionnels et l'annuaire des services cliniques et administratifs

Ouschteren am Pontalize

De Pontalize huet Ouschtere mat e puer flotten Aktivitéite gefeiert. Eis Bewunner hunn sech an eisem schéine Gaart op d’Sich no den Ouschtereeër gemaach a sinn dofir och mat engem séisse Cadeau belount ginn. Zesummen hu mir dann nach Ouschtereeër gefierft an se am Pontalize ausgedeelt.