Wählen Sie zwischen dem Telefonbuch für Ärzte und weiteres Fachpersonal und dem Kontaktverzeichnis für Fach- und Verwaltungsabteilungen

Ouschteren am Pontalize

De Pontalize huet Ouschtere mat e puer flotten Aktivitéite gefeiert. Eis Bewunner hunn sech an eisem schéine Gaart op d’Sich no den Ouschtereeër gemaach a sinn dofir och mat engem séisse Cadeau belount ginn. Zesummen hu mir dann nach Ouschtereeër gefierft an se am Pontalize ausgedeelt.